Általános információk
Munkatársaink
BSc/MSc-képzés
Kutatás
Fizika Doktori Iskola
Felvételizőknek
Tanár kollégák számára
 
Hírek, rendezvények
Galéria
Tudományos és ipari kapcsolataink
 

TANSZÉKEK
Elméleti Fizikai Tanszék
Kísérleti Fizikai Tanszék
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
 
További egységeink:
Szegedi
Csillagvizsgáló


 
SZTE TTIK
Fizikai Intézet > Az SZTE TTIK Fizikus mesterszak felvételi rendjének szabályzata (2009-től)
Az SZTE TTIK Fizikus mesterszak felvételi rendjének szabályzata (2009-től)

1. A szakra jelentkezhetnek:

a) Fizika BSc alapszakot végzettek,
b) alap- vagy mesterfokozatot adó szakot, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi szintű szakot végzettek, akik rendelkeznek (vagy a felvételi elbeszélgetés időpontjáig rendelkezni fognak) összesen legalább 65 kreditnyi, külön-külön pedig legalább a megadott kreditpontszámnak megfelelő, korábbi felsőfokú tanulmányaiban megszerzett, hitelesen dokumentált ismeretanyaggal az alábbi tárgykörökben:
            Fizika (min. 20 kredit): fizika, fizikai kémia, elektronika, műszaki fizika,
            Matematika/informatika (min. 18 kredit, ebből matematika min. 10 kredit): matematika, informatika/CAD, programozás, számítástechnika,
            Egyéb természettudományos ismeretek (min. 15 kredit): kémia, anyagtudomány, nukleáris, környezetvédelmi ismeretek, mérés, folyamatszabályozás, irányítástechnika.
A nem kreditrendszerű képzésben megszerzett ismeretanyag beszámítása 1 óra=1 kredit értékben történik.

A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:

  • a leckekönyv teljes másolata,
  • az oklevél másolata (kivéve ha a tárgyévben végez).

Az eredeti oklevelet és bizonyítványokat a felvételi elbeszélgetésen kell bemutatni. A tárgyévben végzők felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes.

 

2. A jelentkezés elfogadása:

Az intézmény a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy a jelentkező a jelentkezési feltételeknek eleget tesz-e, és értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, és szóbeli elbeszélgetésre hívja be. A jelentkezés elfogadása esetén 2008. július 10-ig kell benyújtani a 3. pontban részletezett felvételi pontszámítás alapjául szolgáló dokumentumokat, továbbá egy max. 2 oldalas írott anyagot (kiküldött szempontok alapján elkészített szakmai önéletrajzot és motivációs levelet). Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetében, vagy a http://felvi.hu oldalakon.

 

3. A felvételi lebonyolítása és a pontszám kiszámításának módja:

A jelentkezőknek a szakra való felvétele a felvételi pontszámuk alapján történik, a megszerezhető felvételi pontszám összesen maximum 100 pont.
A jelentkező felvételi pontszáma a korábbi ismeretekre kiszámított pontszám, az oklevélre adott pontszám, a többletpontok, a szóbelire kapott pontszám és az esetleges előnyben részesítés pontszámának összege.
3.1 Korábbi szakmai ismeretek beszámítása (maximum 65 pont)

  • Minden jelentkezőnek egy jegyzékben fel kell sorolnia, hogy a felvételinél mely tárgyakat kívánja elfogadtatni, illetve a pontszámításnál beszámíttatni, megadva az ismeretkört, az elfogadás alapjául szolgáló teljesített tárgy (tárgyak) nevét, óraszámát, kreditértékét és a tárgyra kapott jegyet.
  •  A jegyzékhez mellékelni kell a hivatkozott tárgyak tematikáit (a kibocsátó intézmény által hitelesítve) és a tárgyak teljesítését igazoló index másolatát. SZTE TTK tárgyak esetében a tematikákat nem szükséges mellékelni.
  • A figyelembe vehető ismeretkörök:

Fizika; maximum 50 kredit: mechanika, hullámok és optika, termodinamika és statisztikus fizika, elektromágnesség, relativitáselmélet, atomfizika, kvantumfizika, kondenzált anyagok fizikája, mag- és részecskefizika, biofizika, geofizika, asztrofizika, fizikai laboratóriumok (az utóbbiból max. 10 kredit).
Matematika, informatika és egyéb műszaki és természettudományos ismeretek; maximum 15 kredit.

A jelentkező korábbi ismereteire adható pontszámot a fentiek szerint figyelembe vehető ismeretkörökhöz tartozó legfeljebb 65 kreditnyi tárgyak jegyeinek kredittel súlyozott összege adja: Σ[(tantárgy jegye)·(tantárgy kreditértéke)] / 5.
Azoknál, akiknél a figyelembe vehető ismeretkör kevesebb, mint 65 kredit, szintén az előzőek szerint történik a korábbi ismeretekre adható pontszám kiszámítása.
A nem kreditrendszerű képzésben megszerzett ismeretanyag beszámítása 1 óra=1 kredit értékben történik.

3.2 Az oklevél beszámítása (maximum 15 pont)
A jelentkező oklevelének minősítése után adható pontszám: az oklevél érdemjegye szorozva 3-mal.

3.3 Többletpontokból maximum 10 pont szerezhető az alábbiak szerint:
Szakmai oktatási tevékenység után maximum 10 pont adható.
Demonstrátorság pontozása félévenként maximum 5 pont, de összesen maximum 10 pont.
Országos szinten meghirdetett versenyeken való részvétel maximális pontszáma 10.
Pl. Eötvös-, Ortvay-versenyen elért helyezés vagy dicséret esetén maximum 10 pont.
Szakmai publikációs tevékenységek után maximum 10 pont adható.
Konferencia előadás / poszter / absztrakt (külföldi vagy magyar, de nem TDK, OTDK), nyomtatásban megjelent dolgozat (szakmai illetve nem szakmai lapban).
Tudományos Diákköri tevékenységért maximum 10 pont szerezhető:
Helyi TDK-n illetve OTDK-n bemutatott dolgozat.

3.4 Szóbeli elbeszélgetés (maximum 10 pont)
Az elbeszélgetés célja a jelölt alkalmasságának felmérése. A szóbelin kell bemutatni a beadott dokumentumok eredetijét. A beküldött motivációs levél és a beszélgetés alapján a felvételi bizottság egyedileg értékel.

3.5 Előnyben részesítés hátrányos helyzet, fogyatékosság és egyéb szociális helyzet alapján
A 237/2006. (XI. 27.) Korm.r. 21.§-ban említett esetekben összesen legfeljebb 8 többletpont adható.


vissza

FELVÉTELIZŐKNEK
   
  Alapképzések
+

Fizika

  Mesterképzések
+ Fizikus
+ Csillagász
+ Fizikatanár
 
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
+ Fizikus hírlevél
+ Fizika napja
+ Budó verseny
+ Játsszunk fizikát!
+ Pályázat kísérleti fizikából
 
DIÁKKÖRI KONFERENCIA
+ Tudományos Diákkör (TDK)