Általános információk
Munkatársaink
BSc/MSc-képzés
Kutatás
Fizika Doktori Iskola
Felvételizőknek
Tanár kollégák számára
 
Hírek, rendezvények
Galéria
Tudományos és ipari kapcsolataink
 

TANSZÉKEK
Elméleti Fizikai Tanszék
Kísérleti Fizikai Tanszék
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
 
További egységeink:
Szegedi
Csillagvizsgáló


 
SZTE TTIK
Fizikai Intézet > Az SZTE TTIK Fizikatanári mesterszak felvételi rendjének szabályzata (2016-tól)
Az SZTE TTIK Fizikatanári mesterszak felvételi rendjének szabályzata (2016-tól)

1. A szakra jelentkezhetnek:

a) Fizika BSc alapszakot végzettek, vagy bármilyen alapszakos diploma esetén fizikatanári szakiránnyal rendelkezők

b) alap- vagy mesterfokozatot adó szakot, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi szintű szakot végzettek, akik rendelkeznek (vagy a felvételi elbeszélgetés időpontjáig rendelkezni fognak) összesen legalább 60 kreditnyi, külön-külön pedig legalább a megadott kreditpontszámnak megfelelő, korábbi felsőfokú tanulmányaiban megszerzett, hitelesen dokumentált ismeretanyaggal az alábbi tárgykörökben:
Mechanika:                                    min.  4 kredit
Optika:                                       min.  4 kredit
Hőtan:                                        min.  2 kredit
Atomfizika:                                   min.  2 kredit
Elektromágnesség :                            min.  4 kredit
Kvantumfizika:                                min.  2 kredit
Anyagszerkezet:                               min.  2 kredit
Mag- és részecskefizika:                      min.  2 kredit
Biofizika, csillagászat, statisztikus fizika: min.  4 kredit
Fizikai laboratóriumi gyakorlatok:            min. 10 kredit
Matematika:                                   min. 10 kredit
Informatika:                                  min.  2 kredit

A nem kreditrendszerű képzésben megszerzett ismeretanyag beszámítása 1 óra = 1 kredit értékben történik.

 

2. A jelentkezés elfogadása:

Az intézmény a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy a jelentkező a jelentkezési feltételeknek eleget tesz-e, és értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, és szóbeli elbeszélgetésre hívja be. A jelentkezés elfogadása esetén 2008. július 10-ig kell benyújtani a 3. pontban részletezett felvételi pontszámítás alapjául szolgáló dokumentumokat, továbbá egy max. 2 oldalas írott anyagot (kiküldött szempontok alapján elkészített szakmai önéletrajzot és motivációs levelet). Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetében, vagy a http://felvi.hu oldalakon.

 

3. A felvételi lebonyolítása és a pontszám kiszámításának módja:

A jelentkezőknek a szakra való felvétele a felvételi pontszámuk alapján történik, a megszerezhető felvételi pontszám összesen maximum 100 pont.
A jelentkező felvételi pontszáma az oklevélre adott pontszám, a korábbi ismeretekre kiszámított pontszám és a szóbelire kapott pontszám, a többletpontok és az esetleges előnyben részesítés pontszámának összege.

3.1 Az oklevél beszámítása (maximum 20 pont)
A jelentkező oklevelének minősítése után adható pontszám: az oklevél érdemjegye szorozva 4-gyel.

3.2.1 Korábbi szakmai ismeretek beszámítása (maximum 60 pont)

  • Minden jelentkezőnek egy jegyzékben fel kell sorolnia, hogy a felvételinél mely tárgyakat kívánja elfogadtatni, illetve a pontszámításnál beszámíttatni, megadva az ismeretkört, az elfogadás alapjául szolgáló teljesített tárgy (tárgyak) nevét, óraszámát, kreditértékét és a tárgyra kapott jegyet.
  • A jegyzékhez mellékelni kell a hivatkozott tárgyak tematikáit (a kibocsátó intézmény által hitelesítve) és a tárgyak teljesítését igazoló index másolatát. SZTE TTK tárgyak esetében a tematikákat nem szükséges mellékelni.
  • A figyelembe vehető ismeretkörök:

Fizika; maximum 40 kredit: mechanika, hullámok és optika, termodinamika és statisztikus fizika, elektromágnesség, relativitáselmélet, atomfizika, kvantumfizika, kondenzált anyagok fizikája, mag- és részecskefizika, biofizika, geofizika, asztrofizika, fizikai laboratóriumok (az utóbbiból max. 10 kredit).
Matematika, informatika és egyéb műszaki és természettudományos ismeretek; maximum 20 kredit.

A jelentkező korábbi ismereteire adható pontszámot a fentiek szerint figyelembe vehető ismeretkörökhöz tartozó legfeljebb 60 kreditnyi tárgyak jegyeinek kredittel súlyozott összege adja: Σ[(tantárgy jegye)·(tantárgy kreditértéke)] / 5.
Azoknál, akiknél a figyelembe vehető ismeretkör kevesebb, mint 60 kredit, szintén az előzőek szerint történik a korábbi ismeretekre adható pontszám kiszámítása.
A nem kreditrendszerű képzésben megszerzett ismeretanyag beszámítása 1 óra=1 kredit értékben történik.

3.2.2 Szóbeli elbeszélgetés (maximum 10 pont)
Az elbeszélgetés célja a jelölt alkalmasságának felmérése. A szóbelin kell bemutatni a beadott dokumentumok eredetijét. A beküldött motivációs levél és a beszélgetés alapján a felvételi bizottság egyedileg értékel.

3.3 Többletpontokból maximum 10 pont szerezhető az alábbiak szerint:
Szakmai oktatási tevékenység után maximum 10 pont adható.
Demonstrátorság pontozása félévenként maximum 5 pont, de összesen maximum 10 pont.
Országos szinten meghirdetett versenyeken való részvétel maximális pontszáma 7.
Pl. Eötvös-, Ortvay-versenyen elért helyezés vagy dicséret esetén maximum 10 pont.
Szakmai publikációs tevékenységek után maximum 7 pont adható.
Konferencia előadás / poszter / absztrakt (külföldi vagy magyar, de nem TDK, OTDK), nyomtatásban megjelent dolgozat (szakmai illetve nem szakmai lapban).
Tudományos Diákköri tevékenységért maximum 10 pont szerezhető:
Helyi TDK-n illetve OTDK-n bemutatott dolgozat.
Második államilag elismert vagy azzal egyenértékű C típusú nyelvvizsga középfok esetén 3 pont, felsőfok esetén 5 pont

3.4 Előnyben részesítés hátrányos helyzet, fogyatékosság és egyéb szociális helyzet alapján
A 237/2006. (XI. 27.) Korm.r. 21.§-ban említett esetekben összesen legfeljebb 2 többletpont adható.


vissza

FELVÉTELIZŐKNEK
   
  Alapképzések
+

Fizika

  Mesterképzések
+ Fizikus
+ Csillagász
+ Fizikatanár
 
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
+ Fizikus hírlevél
+ Fizika napja
+ Budó verseny
+ Játsszunk fizikát!
+ Pályázat kísérleti fizikából
 
DIÁKKÖRI KONFERENCIA
+ Tudományos Diákkör (TDK)