Általános információk
Munkatársaink
BSc/MSc-képzés
Kutatás
Fizika Doktori Iskola
Felvételizőknek
Tanár kollégák számára
 
Hírek, rendezvények
Galéria
Tudományos és ipari kapcsolataink
 

TANSZÉKEK
Elméleti Fizikai Tanszék
Kísérleti Fizikai Tanszék
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
 
További egységeink:
Szegedi
Csillagvizsgáló


 
SZTE TTIK
Fizikai Intézet > A fizika alapszak
A fizika alapszak

Az alapszak megnevezése: fizika alapszak
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: fizikus
Az oklevélben megjeleníthető szakirány(ok) megnevezése:
  fizikus, informatikus fizika, alkalmazott fizika, biofizikus, csillagász,      környezetfizika, fizika - X tanári
A képzési idő: 6 félév
Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 180
Tanóra (oktató közreműködését igénylő tanulmányi idő):
            nappali képzésben 2475 óra
            levelező képzésben 708 óra


Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja fizikusok képzése, akik megszerzett ismeretek birtokában képesek tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytatni, ill. egyénileg és szervezett formában további tanulmányokat végezni. Általános műveltségük, korszerű természettudományos szemléletmódjuk képessé teszi őket arra, hogy a műszaki és gazdasági életben, valamint az államigazgatásban irányító, szervező részfeladatokat lássanak el.
Alapfokozat birtokában a fizikus – a várható szakirányokat is figyelembe véve – ismeri:

  • a fizika alapvető jelenségeit és az értelmezésükhöz szükséges alaptörvényeket;
  • a megszerzett ismeretek birtokában képes további tanulásra, szakmai ismereteinek bővítésére.

Alapfokozat birtokában a fizikus – a várható szakirányokat is figyelembe véve – alkalmas:

  • a fizika, ill. szakirányú ismeretek alkalmazására az ipari, gazdasági, oktatási és államigazgatási területen felmerülő kérdésekben;
  • fizikai mérések elvégzésére, gyakorlati problémák megoldására más szakemberekkel együttműködve;
  • fejlesztési folyamatok fizikán alapuló részének tervezésére és szervezésére;
  • a mindennapi életben felmerülő természettudományosan értékelhető problémák nem szakemberek számára történő megfogalmazására;
  • a természettudománnyal és a tudományszervezéssel kapcsolatos kérdések kommunikálására.

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):
alapozó ismeretek: 31 kredit
matematika; informatika és elektronika; természettudományos és közismereti alapismeretek, általános gazdasági és menedzsment, minőségügyi és környezetügyi, EU ismeretek;
szakmai törzsanyag: 50 kredit
mechanika; hullámok és optika; termodinamika és statisztikus fizika alapjai; elektromágnesség, relativitáselmélet alapjai; atomfizikai és kvantumfizikai alapjai; kondenzált anyagok fizikája; mag és részecskefizika; fizikai laboratóriumok;
differenciált szakmai ismeretek: 80 kredit
a) fizikus, informatikus fizika szakirány: elméleti fizika; felsőbb matematika; informatika és elektronika; fizikai laboratóriumok; természettudományos alapismeretek; speciális fizikai ismeretek;
b) környezetfizika, biofizika, alkalmazott fizika szakirányok: elméleti fizika; programozási ismeretek; felsőbb matematika; természettudományos alapismeretek, illetve szakirányú ismeretek;
c) tanári szakirány: második szak szakterületi ismeretei (50 kredit), elméleti fizika, egyéb természettudományos alapismeretek, speciális fizikai ismeretek, pedagógia pszichológia ismeretek (10 kredit)
Szabadon választható tárgyak: 9 kredit
– Szakdolgozat: 10 kredit.


Szakmai gyakorlat: nincs
A gyakorlati képzés az elméleti anyag mélyebb megértését, a gyakorlati módszerek, eljárások megismerését szolgálják.
Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges
Záróvizsga:
A záróvizsgára bocsátás feltételei:

  • legalább 180 kredit teljesítése,
  • a szakdolgozat elkészítése.

A záróvizsgán a kiadott tételjegyzékben szereplő tananyag kerül számonkérésre. A záróvizsga a szakdolgozat nyilvános megvédéséből, és a képesítési és kimeneti követelményeknek megfelelően összeállított tételek számonkéréséből áll. A záróvizsga minősítése a védés- és a felelet érdemjegyeinek számtani átlaga.

A záróvizsga-témakörei:
1. matematikai és természettudományos alapismeretek
2. számítástudományi ismeretek
3. szakmai törzsanyag

 


vissza

FELVÉTELIZŐKNEK
   
  Alapképzések
+

Fizika

  Mesterképzések
+ Fizikus
+ Csillagász
+ Fizikatanár
 
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
+ Fizikus hírlevél
+ Fizika napja
+ Budó verseny
+ Játsszunk fizikát!
+ Pályázat kísérleti fizikából
 
DIÁKKÖRI KONFERENCIA
+ Tudományos Diákkör (TDK)