Általános információk
Munkatársaink
BSc/MSc-képzés
Kutatás
Fizika Doktori Iskola
Felvételizőknek
Tanár kollégák számára
 
Hírek, rendezvények
Galéria
Tudományos és ipari kapcsolataink
 

TANSZÉKEK
Elméleti Fizikai Tanszék
Kísérleti Fizikai Tanszék
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
 
További egységeink:
Szegedi
Csillagvizsgáló


 
SZTE TTIK
Fizikai Intézet > A fizikus mesterszak
A fizikus mesterszak

A mesterszak megnevezése: Fizikus mesterszak
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles fizikus
Az oklevélben megjeleníthető szakirányok megnevezése:  alkalmazott fizika, informatikus fizika
Képzési idő: 4 félév
Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120
Tanóra (oktató közreműködését igénylő tanulmányi idő): 1515 óra (nappali képzésben), 433 óra (levelező képzésben)
A mesterszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

a) Általános természettudományi kompetenciák
A mesterképzésben fokozatot szerezhet, akia képzés során bizonyította, hogy:

 • felkészült az ismeretek rendszerezett megértésére és elsajátítására a szakterületén, és munkája során képes magas szintű tudásának felhasználására,
 • alkalmas az alapvető természeti jelenségekben megnyilvánuló törvényszerűségek felismerésére, e jelenségek tudományos igényű kísérleti tanulmányozására és elméleti értelmezésére;
 • adatgyűjtés, előkészítés, az adatrögzítés és feldolgozáshoz rendelkezik a megfelelő technikákkal beleéretve a terepi és laboratóriumi módszereket is,
 • képes a terepi és laboratóriumi észlelések elmélettel való összehangolására a megfigyelés, felismerés, szintézis és modellezés munkafolyamat sorozaton keresztül,
 • ismeri saját kutatásaihoz vagy munkájához szükséges, széles körben alkalmazható technikákat; képes ezek alkalmazására, komplex szakmai kérdések kezelésére,
 • képes a szakterületén a tudományos kutatások és a különböző módszerek, felmerülő új problémák, új jelenségek kritikai értékelésére, önálló kritika megfogalmazására és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
 • magas színvonalon képes üzemeltetni a természeti törvényekre és csúcstechnológiai folyamatokra alapozott ipari, informatikai és mérési rendszereket,
 • ismeretei és természettudományos szemléletmódja segítségével képes a szakmához kapcsolódó tudományos problémákat a nem szakemberek számára érthetően megfogalmazni és képviselni, a csak részben feltárt vagy ellentmondásos kérdéseket elemezni, majd következtetéseit hatékony kommunikálni, szakszerűen ismertetni,
 • eredeti látás- és gondolkodásmóddal és megfelelő absztrakcióval rendelkezik a szakterületén a megszerzett ismeretek alkalmazásában és gyakorlati hasznosíthatóságában, így tudományágat átfogó, interdiszciplináris kutató-fejlesztői csoportban való munkára alkalmas,
 • rendszeres szakmai önképzéssel képes az új természettudományi eredményeket feldolgozni és munkája során alkotó módon alkalmazni,
 • képesek tanulmányaikat doktori képzésben folytatni.

b) A képzés eredményeként elvárt szakmai kompetenciák:
A fizikus mesterképzés során a hallgatók tudományos igényű ismereteket szereznek a fizika és alkalmazásai területén. Rendelkeznek a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges nyelvismerettel. A mesterdiploma birtokában:

 • Fizikai ismereteik átfogóak az alapvető fizikai jelenségek, törvényszerűségek területén, a fizika egyes területein tudásuk elmélyült.
 • Ismerik és alkalmazni képesek a fizikai jelenségek és problémák vizsgálatához szükséges  matematikai, informatikai és kísérleti technikákat és módszereket.
 • Alkalmasak a jelenségekben megnyilvánuló fizikai törvényszerűségek felismerésére, e jelenségek tudományos igényű kísérleti tanulmányozására és elméleti értelmezésére.
 • Magas színvonalon képesek üzemeltetni a fizikai törvényekre és csúcstechnológiai háttérre alapozott ipari, informatikai és mérési rendszereket.
 • Képesek az informatika széleskörű használatára, az informatika fizikát érintő szakterületeinek művelésére.
 • Szakmai ismereteik, korszerű természettudományos szemléletmódjuk és általános műveltségük segítségével képesek a fizikához és rokon területeihez kapcsolódó tudományos problémákat a nem szakemberek számára érthetően megfogalmazni és a társadalom nyilvánossága előtt képviselni.
 • Képesek a tanulmányaik során szerzett ismereteik és problémamegoldó készségük segítségével önálló és irányító munkaköröket betölteni a fizika tudományos eredményeit vagy módszereit felhasználó egyéb területeken is (szakigazgatás, környezetvédelem stb.).
 • Szakmai munkája során kezdeményezőek. Fizikai tudásuk alapján sikeresen elemzik és értékelik a folyamatosan megoldandó új problémákat, helyzeteket.

 

 

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

– alapozó ismeretkörök: 12 kredit

matematika, informatika, méréstechnika, gazdasági és menedzsment ismeretek

– szakmai törzsanyag: 25 kredit

atomok és molekulák fizikája, kondenzált anyagok fizikája, mag- és részecskefizika, statisztikus fizika, fizikai laboratórium

– Differenciált szakmai ismeretek:
a) kötelező ismeretkörök 11 kredit
            haladó szintű laboratórium, szilárdtestfizika

b) kötelezően választható ismeretkörök: min 30 kredit

i) szakirány nélkül: a felsorolt modulokból legalább kettőt választva minimum 30 kredit teljesítése kötelező. Egy modulból minimum 5 kreditnyi tárgyat kell teljesíteni. Azoknak, akik valamely kötelező tárgyat már az alapképzésben teljesítettek, a min. 30 kredithatár az előre teljesített tárgyak kreditértékével magasabb. 

ii) szakirány választása esetén:
Alkalmazott fizika szakirány.
A felsorolt témakörökből mindegyikéből legalább 4 kredit teljesítése kötelező: Anyagtudomány, szilárdtestfizika, felület- és vékonyrétegfizika, optika és optoelektronika, lézerfizika és fényforrások, nanofizika.

Informatikus fizika szakirány:
Fizikai alkalmazások, elektronika min. 4 kredit, számítógépes szimulációk min 8 kredit, informatika min. 12 kredit.

c) Kötelezően választható egyéb szakmai tárgy: min. 6 kredit

– Szabadon választható tárgyak: 6 kredit

–Diplomamunka: 30 kredit

Nyelvi követelmények:
Az oklevél kiadásának feltétele C típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből.


vissza

FELVÉTELIZŐKNEK
   
  Alapképzések
+

Fizika

  Mesterképzések
+ Fizikus
+ Csillagász
+ Fizikatanár
 
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
+ Fizikus hírlevél
+ Fizika napja
+ Budó verseny
+ Játsszunk fizikát!
+ Pályázat kísérleti fizikából
 
DIÁKKÖRI KONFERENCIA
+ Tudományos Diákkör (TDK)